Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst op de volgende websites: DAAAS.NL
 • Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk met DAAAS.NL worden overeengekomen en hebben enkel betrekking op de desbetreffende overeenkomst.

Identiteit van de ondernemer

H.H. Singh
DAAAS.NL
3de kekerstraat 142
1104vc
Amsterdam
KvK-nummer: 33285825
BTW nummer: NL002203579B94

Definities

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Bestellingen en overeenkomsten

 • De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van verstrekte gegevens betreffende de bestelling.
 • DAAAS.NL behoudt zich het recht om bestellingen te weigeren al dan niet uit te voeren.
 • De consument mag de overeenkomst ontbinden zolang de bestelling niet is klaargemaakt voor transport door DAAAS.NL

Product niet op voorraad:

 • Van ons compleet productassortiment wordt voorraad aangehouden. Indien een product tijdelijk niet op voorraad is, wordt er alles aangedaan om dit zo snel mogelijk online kenbaar te maken.
 • Indien u een indicatie wilt hebben van het specifieke product, kunt u dit per e-mail aanvragen. We zullen u zo spoedig mogelijk beantwoorden en voor een alternatief zorgen indien de productlijn beëindigd is.

Prijzen

 • Alle prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief belastingen exclusieve verzendkosten.
 • Wij hebben het recht om de prijzen aan te passen zonder daar vooraf een mededeling over te doen.
 • Het product wordt geleverd aan de hand van de productprijs op het moment van bestelling. Speciale aanbiedingen zijn geldig in de vermelde actieperiode of tot zolang de voorraad strekt.

Levertermijn

 • Gegeven levertermijnen zijn bij benadering en niet bindend voor DAAAS.NL
 • Het overschrijden van de levertermijn betekent dan ook niet dat DAAAS.NL op enige manier aansprakelijk gesteld kan worden gehouden.
 • Bij vooruitbetaling gaat de levertermijn in na ontvangst van de betaling.
 • De langste levertermijn van een product in een levering bepaalt de levertermijn van de levering.

Herroepingsrecht

 • Indien u een product wilt retourneren, kunt u dit binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst doen. De datum van ontvangst is in dit geval bindend.
 • De klant is altijd verantwoordelijk voor de kosten voor verzending van het retourneren van het product. Wees er zeker van dat de juiste verzendkosten worden berekend. Te weinig betaalde portokosten worden ingehouden van de vergoeding.
 • Items kunnen alleen worden geretourneerd indien deze niet geopend en niet gebruikt zijn en geen schade hebben. Originele verpakkingen en voldoende beschermingsmateriaal zijn noodzakelijk voor de cosmetische producten. Ze moeten in precies dezelfde conditie zijn als bij ontvangst.
 • DAAAS.NL behoudt zich het recht om 10% administratiekosten in rekening te brengen op alle geretourneerde goederen. De klant draagt de verantwoordelijkheid over de goederen totdat deze door ons in ontvangst zijn genomen.
 • Te retourneren goederen worden bij voorkeur verstuurd met POST NL. Haarwerken worden wegens hygiënische redenen niet geruild/ geretourneerd.
 • Onder haarwerken verstaan we Pruiken, weving, vlecht haar, haarstukken extension, echt haar en synthetisch haar worden beide niet geruild/ geretourneerd.
  Indien u een product wilt ruilen/retourneren, neemt u de volgende stappen:
 • Bericht ons over de te retourneren op info@daaas.nl
 • Wacht met versturen totdat u antwoord van ons heeft gekregen. U zult binnen 1 á 2 werkdagen instructies krijgen voor het retourneren.
 • Na ontvangst van onze instructies dient u de producten binnen 14 werkdagen te versturen.
 • Het adres is:
  DAAAS.NL
  3de kekerstraat 142
  1104 VC
  Amsterdam

De volgende producten kunnen niet worden geruild/geretourneerd:

 • Producten die niet in originele conditie en/of verpakking zijn.
 • Producten die gebruikt en of getest zijn.
 • Producten die in de aanbieding (AANBIEDINGEN) zijn verkocht.

Conformiteit en garantie

 • DAAAS staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 • Indien wederpartij handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf geldt een garantietermijn van 12 maanden, behalve als anders is overeengekomen.

Eigendomsvoorbehoud

 • Producten blijven eigendom van DAAAS.NL, totdat aan alle (betalingen) verplichtingen is/ zijn voldaan.

Betaling

 • Door wederpartij verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • DAAAS.NL behoudt zich het recht bestellingen te annuleren wanneer de wederpartij verzuimt binnen de daarvoor gestelde periode te betalen.
 • De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DAAAS.NL verschuldigde.
 • Indien de wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien DAAAS.NL echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Overmacht

 • DAAAS.NL is niet aansprakelijk voor nakoming van enige verplichtingen naar de klant indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt mede serieuze zakelijke verstoringen van DAAAS.NL en transport stagnatie verstaan.
10% - KORTING BIJ JE EERSTVOLGENDE ONLINE BESTELLING!
SCHRIJF JE NU IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF
  Schrijf je in